CHƯƠNG 1:

GIỚI THIỆU VỀ TỔNG ĐIỀU TRA

VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔNG ĐIỀU TRA

DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 

 

1.1. Giới thiệu chung về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ năm được tiến hành vào tháng 4 năm 2019 nhằm thu thập các thông tin về dân số và nhà ở của dân cư. Là cuộc TĐT lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn thực hiện. Việc sử dụng phương pháp điều tra là phỏng vấn trực tiếp để điền thông tin vào phiếu hỏi điện tử với sự trợ giúp của máy tính bảng và điện thoại thông minh (c̣n gọi là CAPI) và hộ tự điền thông tin vào phiếu điện tử trực tuyến (c̣n gọi là Webform) được sử dụng rộng răi trên phạm vi toàn quốc và tại tỉnh Vĩnh Phúc. Việc cải tiến này đă đem lại những lợi ích thiết thực trong nâng cao chất lượng số liệu, tăng tính minh bạch và chặt chẽ của quy tŕnh sản xuất thông tin thống kê, rút ngắn thời gian công bố kết quả, giảm kinh phí thực hiện điều tra và phù hợp với xu hướng điều tra của thế giới.

TĐT sử dụng đồng thời hai phương pháp điều tra là điều tra mẫu và điều tra toàn bộ; cỡ mẫu điều tra là gần 10% hộ dân cư trên địa bàn tỉn, đủ đại diện để ước lượng các chỉ tiêu chủ yếu đến cấp huyện.

Nội dung chính của TĐT là tính số dân; đồng thời thu thập các thông tin về đặc điểm, chất lượng dân số, nhà ở và điều kiện sống của hộ dân cư. Nội dung của TĐT năm 2019 được nghiên cứu và xây dựng dựa trên một số yêu cầu cơ bản như: đảm bảo tính so sánh với các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trước đây; đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xă hội giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội giai đoạn 2021 - 2025.

Nội dung của TĐT bao gồm 10 nhóm thông tin sau:

- Thông tin chung về dân số;

- Mức độ sinh, chết và phát triển dân số;

- Tŕnh độ giáo dục, đào tạo;

- T́nh trạng khuyết tật;

- T́nh trạng hôn nhân;

- T́nh trạng di cư;

- T́nh h́nh đăng kư khai sinh của trẻ em;

- T́nh h́nh lao động - việc làm;

- Thực trạng về nhà ở;

- Điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

1.2. Công tác chuẩn bị TĐT trên địa bàn tỉnh

a) Thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) TĐT và Văn pḥng BCĐ tỉnh các cấp

- Thành lập BCĐ, Văn pḥng BCĐ tỉnh:

Ngày 18/9/2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2153/QĐ-UBND về việc thành lập BCĐ và Văn pḥng BCĐ TĐT tỉnh Vĩnh Phúc. BCĐ tỉnh gồm 15 thành viên, gồm Trưởng BCĐ là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 03 Lănh đạo Cục Thống kê tỉnh và 11 thành viên là Lănh đạo các Sở, ban, ngành liên quan. Văn pḥng BCĐ tỉnh gồm 22 người do 01 Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh là Chánh văn pḥng, Trưởng pḥng Thống kê Dân số - Văn xă của Cục Thống kê làm Phó Chánh văn pḥng cùng 20 thành viên là công chức các Sở, ban, ngành và Cục Thống kê tỉnh.

- Thành lập BCĐ, Văn pḥng BCĐ cấp huyện và BCĐ cấp xă:

Căn cứ hướng dẫn của BCĐ Trung ương, UBND các huyện, thành phố và UBND xă, phường, thị trấn đă ban hành các quyết định thành lập BCĐ, Văn pḥng BCĐ cấp huyện, BCĐ cấp xă đảm bảo về số lượng và thành phần. 9 huyện, thành phố đă hoàn thành việc thành lập BCĐ, Văn pḥng BCĐ cấp huyện trước ngày 13/9/2018; đến ngày 17/9/2018, 137 UBND xă, phường, thị trấn hoàn thành việc thành lập BCĐ cấp xă để chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc TĐT trên ĐB. BCĐ của 9 huyện, thành phố gồm 81 người; VP BCĐ cấp huyện gồm 82 thành viên. BCĐ của 137 xă, phường, thị trấn gồm 635 thành viên. Tại một số địa phương, thành viên BCĐ cấp xă bao gồm cả lực lượng tổ tưởng tổ dân phố/trưởng thôn để thuận tiện cho việc triển khai thực hiện TĐT trên địa bàn.

b) Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch thực hiện TĐT trên địa bàn và các văn bản liên quan

Ngày 16/01/2019, BCĐ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch thực hiện TĐT trên địa bàn (ĐB), Kế hoạch tuyên truyền về TĐT…; đồng thời, thống nhất thực hiện TĐT với h́nh thức Capi tại 100% địa bàn điều tra (ĐBĐT) của tỉnh và tuyển chọn thêm điều tra viên (ĐTV) ngoài số lượng ĐTV được BCĐ Trung ương phân bổ để đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện TĐT tại địa phương.

c) Thực hiện vẽ sơ đồ nền và phân chia ĐBĐT

Ngày 20/9/2018, BCĐ tỉnh ban hành văn bản số 01/BCĐT-VPBCĐT hướng dẫn thực hiện công tác vẽ sơ đồ nền xă, phường, thị trấn và phân chia ĐBĐT trong TĐT theo yêu cầu của BCĐ Trung ương.

BCĐ cấp huyện phối hợp với BCĐ cấp xă tuyển chọn tại mỗi xă, phường, thị trấn 01 người có kỹ năng vẽ sơ đồ và am hiểu về địa giới hành chính địa phương để thực hiện phân chia ĐBĐT.

BCĐ các huyện, thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho BCĐ cấp xă, giám sát viên (GSV) cấp huyện và lực lượng vẽ sơ đồ của các xă, phường, thị trấn; thực hiện sự chỉ đạo, kiểm tra công tác vẽ sơ đồ nền xă, phường, thị trấn và phân chia ĐBĐT ở các địa phương. Tiếp đó, BCĐ cấp huyện tiến hành nghiệm thu với BCĐ cấp xă; kiểm tra sự nhất quán giữa sơ đồ nền xă, phường, thị trấn với danh sách ĐBĐT, tính hợp lư của sự phân chia ĐB; thực hiện gửi ảnh sơ đồ nền vào cơ sở dữ liệu ảnh của TĐT.

Từ ngày 12 đến 15/10/2018, BCĐ tỉnh kiểm tra, nghiệm thu sơ đồ nền xă, phường, thị trấn và danh sách ĐBĐT với BCĐ các huyện, thành phố, duyệt dữ liệu trên trang Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp (trang Web điều hành).

d) Tiến hành lập bảng kê hộ và bảng kê nhân khẩu đặc thù (BK)

Việc tuyển chọn người lập bảng kê (BK) các ĐBĐT được BCĐ cấp xă thực hiện. Sau đó, BCĐ các cấp tổ chức tập huấn nghiệp vụ lập BK cho lực lượng tham gia và triển khai thực hiện ở địa phương theo hướng dẫn của BCĐ Trung ương.

Trong 02 ngày 16 và 17/11/2018, BCĐ tỉnh đă tổ chức 01 lớp tập huấn về công tác quản lư và lập Bảng kê cho 93 đại biểu cấp tỉnh và huyện tại hội trường của Cục Thống kê.

Trong các ngày từ 19 đến 30/11/2018, BCĐ các huyện, thành phố đă tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lư, nghiệp vụ lập BK cho lực lượng tham gia TĐT cấp xă. BCĐ tỉnh đă cử thành viên Văn pḥng BCĐ tỉnh cùng GSV cấp tỉnh trực tiếp giám sát công tác tổ chức tập huấn ở các địa phương. 09 huyện, thành phố của tỉnh đă thực hiện 09 lớp tập huấn về công tác quản lư cho BCĐ cấp xă và 40 lớp tập huấn công tác lập BK cho các đại biểu tham dự.

Từ ngày 01 đến ngày 20/12/2018, việc lập BK được các địa phương khẩn trương tiến hành. Trong thời gian này, BCĐ cấp tỉnh, huyện và các Tổ Công tác của tỉnh đă thực hiện kiểm tra, giám sát quá tŕnh lập BK tại cơ sở. Công tác lập BK trên ĐB nh́n chung đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Từ ngày 21 đến 30/12/2018, BCĐ cấp huyện nghiệm thu kết quả lập BK với cấp xă. Từ 02 đến 04/01/2019, BCĐ tỉnh tiến hành kiểm tra, nghiệm thu BK với BCĐ các huyện, thành phố. Kết quả: Tổng số ĐBĐT của tỉnh là 2.320, trong đó có 2.216 ĐB thường và 104 ĐB đặc thù (tăng 151 ĐB, gồm 147 ĐB thường và 04 ĐB đặc thù so với giai đoạn vẽ sơ đồ nền).

Từ ngày 05 đến 15/01/2019, Văn pḥng BCĐ tỉnh tổ chức nhập tin BK và tải dữ liệu lên trang Web điều hành của BCĐ Trung ương.

e) Tuyển chọn ĐTV, tổ trưởng (TT), GSV và tập huấn nghiệp vụ điều tra

BCĐ tỉnh hướng dẫn BCĐ cấp huyện, xă tiến hành tuyển chọn ĐTV tham gia TĐT như sau:

- ĐBĐT mẫu (tổng số 1.004 ĐB toàn tỉnh): 01 ĐTV/01 ĐB;

- ĐBĐT toàn bộ thuộc khu vực đồng bằng có số hộ dân cư từ 160 hộ trở lên hoặc dưới 160 hộ nhưng nằm cách xa địa bàn khác: 01 ĐTV/01 ĐB;

- ĐBĐT toàn bộ thuộc khu vực miền núi có số hộ dân cư từ 130 hộ trở lên hoặc dưới 130 hộ nhưng nằm cách xa ĐB khác: 01 ĐTV/01 ĐB;

- ĐBĐT toàn bộ khác: 01 ĐTV/02 ĐB.

Kết quả: BCĐ các cấp đă tuyển chọn được 1.794 ĐTV, 139 TT; đồng thời, chọn cử 34 GSV cấp tỉnh, 82 GSV cấp huyện là công chức Ngành Thống kê và các Sở, ban, ngành tham gia TĐT.

Công tác tập huấn nghiệp vụ được thực hiện ở hai cấp: tỉnh và huyện. BCĐ tỉnh thực hiện tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia TĐT của cấp tỉnh và huyện. Tổng số đại biểu tham dự là 93 người gồm: 36 đại biểu thuộc BCĐ tỉnh và Văn pḥng BCĐ tỉnh, 12 giám sát viên cấp tỉnh, 45 người là thành viên BCĐ, Văn pḥng BCĐ cấp huyện. 9 BCĐ huyện, thành phố thực hiện tập huấn nghiệp vụ cho 2.204 đại biểu, bao gồm: 84 người của BCĐ và Văn pḥng BCĐ cấp huyện, 50 giám sát viên cấp huyện, 137 đại biểu của BCĐ cấp xă, 139 tổ trưởng điều tra và 1.794 ĐTV (cả lực lượng dự pḥng).

f) Thực hiện rà soát, cập nhật BK hộ

Công tác rà soát và cập nhật BK hộ được BCĐ cấp xă giao nhiệm vụ cho lực lượng ĐTV, thời gian thực hiện từ ngày 15 đến ngày 19/3/2019. BCĐ cấp huyện nghiệm thu với BCĐ cấp xă vào ngày 20/3/2019. Sau đó, Văn pḥng BCĐ tỉnh kiểm tra, nghiệm thu với BCĐ cấp huyện và hoàn thiện dữ liệu BK lên trang Web điều hành ngày 25/3/2019, sẵn sàng phục vụ cho giai đoạn điều tra thu thập thông tin từ ngày 01/4/2019.