KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

 

 

Số TT

Huyện/Thành phố

Ghi chú

1

Thành phố Vĩnh Yên

 

2

Thành phố Phúc Yên

 

3

Huyện Lập Thạch

 

4

Huyện Tam Dương

 

5

Huyện Tam Đảo

 

6

Huyện B́nh Xuyên

 

7

Huyện Yên Lạc

 

8

Huyện Vĩnh Tường

 

9

Huyện Sông Lô