MỤC LỤC

 

image002 Lời nói đầu

image002 Bảng danh mục các từ viết tắt

image002 Một số chỉ tiêu chủ yếu Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở năm 2019 - Vĩnh Phúc

image002 Phần I. Công tác chuẩn bị và thực hiện TĐT dân số và nhà ở (DS&NƠ) năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc

image002 Chương 1. Giới thiệu về TĐT và công tác chuẩn bị TĐT DS&NO năm 2019 trên địa bàn tỉnh

image002 Chương 2. Tổ chức thực hiện TĐT DS&NƠ năm 2019 trên địa bàn

image002 Chương 3. Một số bài học kinh nghiệm

image002 Phần II. Kết quả chủ yếu

image002 Chương 4. Quy mô và cơ cấu dân số

image002 Chương 5. Mức sinh

image002 Chương 6. Mức chết

image002 Chương 7. Di cư và đô thị hóa

image002 Chương 8. Giáo dục và đào tạo

image002 Chương 9. Lao động việc làm

image002 Chương 10. Điều kiện ở và sinh hoạt của hộ dân cư

image002 Phần III. Biểu tổng hợp kết quả

 

image002 Kết quả TĐT DS&NƠ năm 2019 các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc