loinoidau

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 (sau đây viết gọn là TĐT) là cuộc Tổng điều tra về dân số và nhà ở lần thứ 5 ở Việt Nam và được thực hiện theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. TĐT nhằm thu thập thông tin bản về dân số nhà phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá tŕnh phát triển dân số. Kết quả của cuộc TĐT là căn cứ đánh giá kết quả thực hiện chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế xă hội giai đoạn 2011 - 2020; đồng thời, sở để Chính phủ, các Bộ ngành địa phương xây dựng chiến lược giải pháp phát triển giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Đảng về công tác dân số trong t́nh h́nh mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc Chính phủ Việt Nam đă cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Đặc biệt, đây là cuộc Tổng điều tra thống kê đầu tiên của Việt Nam được thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn như: thực hiện thu thập thông tin tại địa bàn với h́nh thức phiếu điều tra điện tử trên thiết bị di động và phiếu trực tuyến, thực hiện việc quản lư, kiểm tra và giám sát qua Trang Hệ thống điều hành tác nghiệp. Dữ liệu TĐT sau khi thu thập được đồng bộ lưu trữ tập trung để quản lư, khai thác và sử dụng một cách dễ dàng… Điều đó giúp nâng cao chất lượng thông tin, minh bạch quá tŕnh sản xuất thông tin thống kê, rút ngắn thời gian xử để sớm công bố kết quả tiết kiệm kinh phí so với các cuộc điều tra, tổng điều tra theo phương pháp truyền thống trước đây.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền Ban Chỉ đạo TĐT tỉnh Vĩnh Phúc, sự ủng hộ tích cực của nhân dân trong tỉnh, cuộc TĐT trên địa bàn tỉnh đă thành công tốt đẹp. Kết quả sơ bộ cuộc TĐT của tỉnh đă được công bố vào tháng 10/2019 và kết quả chính thức được công bố vào tháng 12/2019.

Để có số liệu phục vụ các cấp, các ngành và người dùng tin, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc biên soạn và phát hành ấn phẩm“Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc”. Nội dung ấn phẩm tŕnh bày về quá tŕnh chuẩn bị, tổ chức thu thập thông tin và kết quả chính thức của TĐT với ba phần chính thức như sau:

Phần I: Công tác chuẩn bị và thực hiện TĐT.

Phần II: Kết quả chủ yếu, gồm bảy chương theo các nhóm thông tin về quy mô và cấu dân số; mức sinh; mức chết; di đô thị hóa; giáo dục đào tạo; lao động và việc làm; điều kiện ở và sinh hoạt của hộ dân cư.

Phần III: Biểu tổng hợp kết quả, gồm hệ thống biểu tổng hợp từ kết quả điều tra toàn bộ và kết quả điều tra mẫu.

Ấn phẩm “Kết quả Tổng điều tra dân số nhà năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc” được biên soạn trong thời gian ngắn, do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót hạn chế nhất định. Chúng tôi mong nhận được ư kiến đóng góp từ phía bạn đọc để tiếp tục nâng cao chất lượng cho các ấn phẩm tiếp theo.

Trân trọng!

CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC